W czym pomagamy

 • Trudności szkolne (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Terapia logopedyczna
 • Problemy z emocjami
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (BEZPŁATNIE)
 • Ocena dojrzałości szkolnej
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Socjoterapia
 • Zaburzenia odżywiania
 • Terapia korekcyjno-kompensacyjna
 • Terapia rodzinna
 • Uzależnienia
 • Depresja, nerwica, zaburzenia lękowe
 • Trudne relacje osobiste, rodzinne i zawodowe
 • Wypadki – opiniowanie i terapia
 • Samoakceptacja i poczucie własnej wartości
 • Problemy wychowawcze
 • Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne dla dorosłych

Wydajemy opinie psychologiczno-pedagogiczne w następującym zakresie:

 • Możliwość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • Potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
 • Odroczenie obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego
 • Zwolnienie z nauki drugiego języka
 • Nauka w klasie terapeutycznej
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Przyjęcie ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy
 • Udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • Brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • Specyficzne trudności w uczeniu się
 • Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną