Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA działa w lokalu nr 120 przy ul. Ciołka 13 oraz w lokalu nr 13 przy ul. Adamieckiego 3 w Warszawie. Możliwy jest także dojazd do klienta w ramach umówionych wizyt domowych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie wymaga rejonizacji. Jest niepubliczną placówką oświatową, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Terapia grupowa „Pokonaj swój lęk”

Zapraszamy do grupy terapeutycznej dla osób, które odczuwają lęk i niepokój w różnych sytuacjach życiowych i chcą poznać sposoby radzenia sobie ze stresem oraz przezwyciężania własnych słabości.

Grupa terapeutyczna dla uzależnionych

Trwa rekrutacja do grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pomagamy przepracować trudne doświadczenia związane z „biografią uzależnienia” i jego konsekwencjami.

Idea Poradni ARKA

ARKA jest poradnią niekonwencjonalną, gdyż świadczy pomoc osobom w różnym wieku, także seniorom. Oferujemy nie tylko podstawowe usługi dla dzieci, młodzieży i rodziców, ale także profesjonalną psychoterapię dla osób dorosłych. Człowiek rozwija się przez cały czas, dlatego w każdym wieku jest okazja do budowania satysfakcjonującego i ciekawego życia, w każdym wieku można być szczęśliwym. A dbanie o dobrą kondycję psychiczną i sprawność umysłu powinno stanowić obligatoryjną inwestycję nie tylko dzieci i dorastającej młodzieży, ale także dorosłych i seniorów.

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy współpracujemy z licznymi instytucjami np. PCPR, MOPS, Sądy, Policja, placówki ZOZ, organizacje pozarządowe.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna udzielana jest dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych, publicznych i niepublicznych.
Dzieci i młodzież zgłaszane są do poradni wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

Poradnia realizuje swoją misję (zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi) poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną, wydawanie orzeczeń i opinii, oraz wspomaganie pracy szkół.

Dyplomy i certyfikaty

Podstawy prawne opinii wydawanych przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

ZAKRES OPINII PODSTAWA PRAWNA
Możliwość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Ustawa – Prawo oświatowe, art. 36 ust. 1 pkt 2.
Potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym Ustawa – Prawo oświatowe, art. 36 ust. 6.
Odroczenie obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego Ustawa – Prawo oświatowe, art. 38 ust. 4.
Zwolnienie z nauki drugiego języka Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, § 6 ust. 1.
Nauka w klasie terapeutycznej Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, § 13.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, § 2.
Przyjęcie ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, § 16 ust. 2.
Udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu Kodeks pracy, art. 191 § 1-2.
Brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych Kodeks pracy, art. 304 § 4.
Specyficzne trudności w uczeniu się Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, § 3.
Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, § 20 ust. 14.

Statut Poradni ARKA

Nasza Poradnia działa w oparciu o Statut opracowany przez Radę Pedagogiczną Poradni pod nadzorem Dyrektora.

Informacje rejestracyjne i nadzoru

Poradnia Arka działa pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i znajduje się w „Wykazie przedszkoli i szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych” na stronie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl/oswiata-niepubliczna/szkoly-i-placowki-niepubliczne
Informacje dostępne w pliku: Niepubliczne Szkoły i Placówki Specjalne, Poradnie / Ursus / ARKA Andrzej Traczyk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna / 59 P.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Warszawa, dnia 20.03.2015 r.

 

ZAŚWIADCZENIE nr 2/P/15
o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa

 

Na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-IX.0052.178/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. zaświadczam, że w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa dokonano wpisu.

 

 • Nazwa poradni:
  ARKA Andrzej Traczyk
  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Adres poradni (siedziba):
  ul. Adamieckiego 3 lok. 13, 02-495 Warszawa
 • Miejsce prowadzenia działalności:
  ul. Ciołka 13 lok. 120, 01-445 Warszawa
 • Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę, jej adres:
  Andrzej Traczyk
  ul. Adamieckiego 3 lok. 13, 02-495 Warszawa
  Poradnia wpisana do ewidencji pod numerem 59 P

Polecamy